Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

Szpitalny Portal Informacyjny jest środowiskiem komunikacji służącym do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikiem, a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jest właścicielem systemu elektronicznej rejestracji do Poradni Przychodni Przyszpitalnej i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem.

Celem systemu jest ułatwienie pacjentom dostępu do poradni Przychodni Przyszpitalnej oraz możliwość rezerwacji i anulowania umówionej wcześniej wizyty.

Ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji.

Zarejestrowanie się do systemu rezerwacji wizyt on-line jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu

Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony Szpitalnego Portalu Informacyjnego odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez Użytkownika, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.

Podanie danych: adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego ma charakter obowiązkowy i jest niezbędne do korzystania z systemu rezerwacji wizyt on-line.

Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 
§2

Dostęp do systemu rezerwacji wizyt on-line

Po zarejestrowaniu się (wypełnieniu formularza) w systemie, konieczne staje się potwierdzenie rejestracji poprzez wprowadzenie kodu, a następnie kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail.

Kolejnym krokiem, który należy wykonać jest osobista wizyta w jednej z pięciu rejestracji ZOZ Strzyżów z dowodem osobistym celem aktywacji konta .

 

Aktywacji konta można dokonać w rejestracji:

  • Przychodni Ogólnej - ul. 700-lecia 1,

  • Ginekologiczno-Położnicznej - ul. 700-lecia 1,

  • Przychodni Ogólnej - ul. Parkowej 4,

  • Neurologicznej - ul. Parkowej 4,

  • Rehabilitacyjnej – ul. Grunwaldzka 1.

 
§3

Ograniczenia i blokada dostępu do systemu rezerwacji wizyt on-line

Zapisanie się na wizytę nie jest możliwe, jeśli pacjent nie poda swojego adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego.

Za pośrednictwem systemu on-line pacjent ma możliwość umówienia się w ramach jednej wizyty tylko do jednego lekarza z danej poradni. Możliwe natomiast jest równoczesne zapisanie się do innej poradni.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie może zablokować konto Użytkownika do Szpitalnego Portalu Informacyjnego ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  • nieprawidłowego korzystania z Portalu,
  • otrzymania informacji o niemożności dalszego wykorzystania Szpitalnego Portalu Informacyjnego przez Użytkownika,
  • na wniosek Użytkownika.
Jeśli pacjent nie pojawił się na dwóch rezerwowanych internetowo wizytach i wcześniej ich nie odwołał, dostęp do systemu jest automatycznie blokowany.

Za regulaminowe uznaje się odwołanie wizyty on-line lub telefonicznie, jeśli do terminu jej rozpoczęcia pozostało przynajmniej 24 godziny.

Odblokowanie zablokowanego konta następuje na wniosek Użytkownika.

O odblokowaniu dostępu do systemu rezerwacji wizyt on-line decyduje Kierownik Poradni
 
§4

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji i przypomnienie o wizycie

W momencie wybrania kryteriów rezerwacji przez pacjenta i po wprowadzeniu kodu sms, dokonuje się jej wpis do odpowiedniego grafiku, gdzie rezerwacja musi zostać zaakceptowana przez personel Poradni.

Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest zmiana statusu wizyty na "potwierdzona".
 
§5

Zasady bezpieczeństwa

Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.

Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Szpitalnym Portalu Informacyjnym, w tym za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 
§6

Funkcjonowanie Szpitalnego Portalu Informacyjnego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Szpitalnego Portalu informacyjnego wynikający z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie zastrzega sobie prawo przerw w pracy Szpitalnego Portalu Informacyjnego niezbędnych do jego konserwacji lub aktualizacji.
 
§7

Reklamacje i uwagi

Reklamacje dotyczące systemu rezerwacji wizyt on-line oraz wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie systemu rezerwacji wizyt on-line zbierane są pod adresem e-mail: zoz@zozstrzyzow.pl