Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Pomoc doraźna

Kadra

Dawid Rusyn - Kierownik Oddziału Pomocy Doraźnej

 

Kontakt

Dyspozytornia: 17-2764636

 

Opis oddziału

Oddział Pomocy Doraźnej funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410). Świadczenia w tym zakresie udzielane są przez specjalistyczny i podstawowy zespół ratownictwa medycznego.

Oddział Pomocy Doraźnej w Strzyżowie obsługuje rejon powiatu strzyżowskiego tj. pięciu gmin: Strzyżów, Czudec, Niebylec, Wiśniowa, Frysztak. W chwili obecnej zatrudnia pięciu dyspozytorów medycznych, osiemnastu ratowników medycznych, pięć pielęgniarek systemu oraz ośmiu kierowców-ratowników. Zespoły te udzielają świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenia życia.

W jaki sposób możemy wezwać zespół ratownictwa medycznego?
Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego powinni Państwo zadzwonić pod numer 999 lub 112. O wysłaniu ambulansu decyduje przeszkolony dyspozytor. Zada on Państwu kilka pytań dotyczących miejsca zdarzenia (adres, lokalizacja); powodu wezwania karetki; krótkiego i dokładnego opisu sytuacji (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych); kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć); kto wzywa karetkę (imię i nazwisko, numer telefonu). By usprawnić dojazd ambulansu należy podać dyspozytorowi punkty orientacyjne- charakterystyczne miejsce np: kościół, poczta, itp. Wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte"

Czy za wezwanie zespołu ratownictwa medycznego trzeba zapłacić?
Zgodnie z art. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Państwo zapewnia pomoc każdej osobie, znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez względu na jej status ubezpieczeniowy i prawny. Odpowiednio przeszkolony dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia wymaga wysłania ambulansu czy skierowania do ambulatorium.

W
 jaki sposób zespół ratownictwa medycznego udziela pomocy
Zespół ratownictwa medycznego udziela pomocy w miejscu pobytu chorego oraz w razie potrzeby transportuje pacjenta do najbliższego pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego bądź lekarza koordynatora medycznego. Przypominamy że od 1 stycznia 2007 r. w skład podstawowych zespołów ratownictwa medycznego wchodzą ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu- są oni specjalnie przygotowani do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i zabezpieczenia pacjenta w trakcie transportu do szpitala, natomiast nie mają uprawnień do wystawiania recept, skierowań oraz zaświadczeń (np. zwolnień z pracy).