Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


kontrahent

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT. WYSTAWIANIA FAKTUR

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, 38-100 Strzyzów, ul. Dąbrowskiego 10, tel: (17) 27 61 201 zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail iod@zozstrzyzow.pl, tel. 17 27 61 107 wew. 559

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

5. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
d) przenoszenia danych osobowych;
e) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

​8. ​Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

​10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.