Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Historia

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jest obecnie publicznym zakładem opieki zdrowotnej i działa od 30.09.1972r., powołany uchwałą nr 87/528/72 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzyżowie z dnia 30.09.1972r. w sprawie integracji służby zdrowia na terenie Powiatu Strzyżowskiego.

Przed powołaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, funkcjonował najpierw Miejski Ośrodek Zdrowia w Strzyżowie – kierowany przez dr. Adama Patryna do czasu utworzenia powiatu (1954 r.) - następnie Powiatowa Przychodnia Obwodowa w Strzyżowie, także kierowana przez dr. Adama Patryna (zaraz po utworzeniu), a następnie w latach 1963-1970 przez dr. Alojzego Zarębskiego. Na terenie wsi funkcjonowały Ośrodki Zdrowia. Placówki te prowadziły działalność profilaktyczno – leczniczą obejmując teren 5-ciu gmin.

Równocześnie z utworzeniem powiatu (1954 r.) powołano także Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, który pełnił funkcję nadzoru organizacyjnego nad działalnością jednostek zadaniowych w zakresie profilaktyki i lecznictwa.

Pierwszym kierownikiem Wydziału Zdrowia w Strzyżowie był pracownik administracji, bez medycznego wykształcenia Kazimierz Jajuga. Funkcję tę sprawował około 2-3 lata.

W okresie trwania powiatu, tj w latach 1954 – 1974 powstały 3 izby porodowe: w Strzyżowie, Frysztaku i Niebylcu.

Dużą rolę odegrały także prowadzące swoją działalność Spółdzielcze Ośrodki Zdrowia w Lutczy, Markuszowej, Pstrągowej, Gogołowie i Grodzisku, które w ramach integracji służby zdrowia przyjęte zostały w 1973 roku przez państwową służbę zdrowia.

Aktualnie Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności z terenu województwa podkarpackiego, a podstawowym obwodem zapobiegawczo – leczniczym jest teren obejmujący: Miasto i Gminę Strzyżów, Czudec, Frysztak, Niebylec, Wiśniowa. Organem Założycielskim Zespołu jest Powiat Strzyżowski. Zespół posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Ponadto na terenie Powiatu Strzyżowskiego działają niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Wyróżnienie dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie.jpeg | 37,7 KB

Dobry Szpital to taki, w którym pacjent jest bezpieczny. „Super Express” – organizator Narodowego Rankingu Szpitali uznał Powiatowy Szpital w Strzyżowie za „DOBRY SZPITAL”. Znalazł się on w pierwszej setce najlepszych szpitali w Polsce, zajmując 47 miejsce. Ocenie poddane zostały przede wszystkim warunki, w jakich leczeni są pacjenci, jakość opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz sytuacja finansowa jednostki.