Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Dokumentacja medyczna

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:
 1. Złożyć podanie o udostępnienie dokumentacji medycznej w sekretariacie ZOZ-u, ul. Dąbrowskiego 10 (druk podania można pobrać w sekretariacie ZOZ-u na parterze, ul. Dąbrowskiego 10 ) lub na stronie www.zozstrzyzow.pl
 2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 3. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala.
Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni, licząc od daty złożenia/ wpłynięcia wniosku
Pierwsza kopia dokumentacji medycznej pacjenta udostępniania jest pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu/osobie upoważnionej przez pacjenta - bezpłatnie. Dotyczy to tylko dokumentów udostępnianych po raz pierwszy.
Przy następnym udostępnianiu tych samych dokumentów Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie pobiera opłaty zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z póź.zm.) oraz § 67 Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Strzyżowie.
 
 1. Za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości- 0,45 zł brutto za jedną stronę.
 2. Za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości- 12,96 zł brutto za jedną stronę.
 3. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych pobierana jest opłata w wysokości- 2,59 zł brutto.
 4. Za sporządzenie pisemnej informacji pobierana jest opłata w wysokości- 106 zł brutto.

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00 pod numerami tel:
 • 17 - 276 11 07 wew. 581
 • 17 - 276 11 07 wew. 303
 • 17 - 276 10 58
 • 17 - 276 11 12