Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-03-27

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 • Nie wszystkie odnośniki do dokumentów posiadają tekst alternatywny.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 • Nie wszystkie elementy multimedialne niosące treść są dostępne bez użycia myszki lub posiadają dostępną alternatywę;

 • Strona internetowa nie korzysta z dodatkowych, niestandardowych skrótów klawiaturowych które ułatwiają dostępność strony internetowej.

 • Brak regulacji kontrastu i wielkości czcionki strony, planowane zmiany na stronie

 • Brak zgodności ze standardem WCAG 2.1

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Kazalska.

 • E-mail: ekazalska@zozstrzyzow.pl

 • Telefon: 17 2761107 wew. 559

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

 • Adres: 38-100 STRZYŻÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 10

 • E-mail: sekretariat@zozstrzyzow.pl

 • Telefon: 17 2761201

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna  

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie zlokalizowany jest na terenie miasta Strzyżów.

W skład budynków wchodzi:

1. Szpital Powiatowy w Strzyżowie usytuwany przy ulicy 700-lecia 1:
Do budynku prowadzą 2 wejścia z dziedzińca Szpitala. Wejście do Izby Przyjęć na

parterze budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi przesuwne. Drugie wejście główne prowadzące na oddziały szpitalne. Przejścia i wejścia do pomieszczeń są bez progowe. Przestrzeń komunikacyjna wolna od barier poziomych i pionowych. Budynek posiada 2 windy dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (zgodnie z przepisami, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

2. Przychodnia Powiatowa w Strzyżowie oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy usytuowane przy ul. 700-lecia 1:

Do budynków prowadzą 2 osobne wejścia dostosowane do osób niepełnosprawnych. Przejścia i wejścia do pomieszczeń są bez progowe. Przestrzeń komunikacyjna wolna od barier poziomych i pionowych. Budynek Przychodni Powiatowej posiada windę. Można parkować samochód bezpośrednio przed budynkiem w określonym limicie czasowym, tak aby zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami do korzystania ze świadczeń.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (zgodnie z przepisami, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
 

3. Przychodnia Powiatowa w Strzyżowie Zakład Rehabilitacji usytuowane przy ulicy Parkowej 4:
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście do Zakładu Rehabilitacji na parterze budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje sie podjazd dla wózków, wejście główne prowadzące do poradni specjalistycznych. Przejścia i wejścia do pomieszczeń są bez progowe. Przestrzeń komunikacyjna wolna od barier poziomych i pionowych. Budynek posiada windę dostosowaną do osób z niepełnosprawnościami. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (zgodnie z przepisami, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 

 4. Budynek Administracji usytuowany przy ulicy Dąbrowskiego 10:
Budynek nie jest przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.

Zapewniamy możliwość skorzystania z pomocy osoby wyznaczonej w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (zgodnie z przepisami, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.