Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


darczyńcy

​Klauzula informacyjna dla darczyńców Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie


​Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów 

2) Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@zozstrzyzow.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych 
i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu skontaktowania się 
z Panią/Panem przez Administratora, na podstawie art. 6ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody.

4) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty; Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez banki, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych; pozostałe dane osobowe 
(m.in. adres e-mail, telefon) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, a także dostawcy usług IT, technicznych i księgowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa przez okres 5 lat, 
a w przypadkach danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu jej wycofania.

8) Mają Państwo prawo do: 
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
  • prawo do usunięcia danych osobowych; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

9) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.