Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.

29.01.2018PROJEKT
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZPITALA
POWIATOWEGO ORAZ DOPOSAŻENIE
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE

 

współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”

działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 11.845.609,94 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9.999.999,98 PLN

Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

 www.zozstrzyzow.pl
www.mapadotacji.gov.pl

 

 

AKTUALNOŚCI:

 

Dnia 26.01.2018 ZOSTAŁ OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE związane z realizacją Projektu. Termin składania ofert: 16.02.2018r. do godz. 10:00. Więcej pod adresem:
 

http://www.zozstrzyzow.pl/pl/pages/przetargi

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=447da9b3-f418-483e-aab2-4ead1add0f75


 

 

Zapraszamy wykonawców do udziału w postepowaniu przetargowym

 

 


Powrót